วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559

การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน ภาคเรียน 2/2559

#แจ้งนักศึกษา ภาคปกติ
   ขอยินดีต้อนรับสู่การเปิดเทอมใหม่ ในปีการศึกษา 2/2559 สำหรับนักศึกษที่ลงทะเบียนกับอาจารย์ในภาคเรียนที่ 2/2559 ให้ดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ครับ

เมื่อทุกคนเข้ากลุ่มรายวิชาแล้วให้เข้าห้องเรียนเสมือนจริง

1.ทดสอบก่อนเรียนพื้นฐานด้วย Kahoot.it  
-Download App ชื่อ kahoot  หรือ Kahoot.it  
รหัส Game PIN คือ (รออาจารย์แจ้งในชั้นเรียน)
แล้วป้อนชื่อ Nick Name (ชื่อเล่นนักศึกษา)2.ขอยันยืนขอเข้ากลุ่ม Facebook แต่ละรายวิชา
3.ศึกษา มคอ.3 ประจำรายวิชา

Facebook Group รายวิชา
1.วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา Section04 จ(15.30 - 18.50) 
ชื่อกลุ่ม :  2/59=นวัตกรรม-จันทร์บ่าย04
ตามลิ้งนี้ https://www.facebook.com/groups/259inno04/
หรือไปที่ไลน์แล้ว Scan QR-Code ด้านล่างนี้

2.วิชาการสอนคอมพิวเตอร์ในระดับประถมศึกษา เรียนรวมกัน 2 Section
-Section01 วันศุกร์ เวลา 8.00 - 10.30 ห้อง คอมฯ41-1 (ห้องคอมฯครุ ตึก 41)
-Section02 วันศุกร์ เวลา 11.20 - 14.40 ห้อง 37205 (ห้องคอมฯบัณฑิต ตึก37)
ชื่อกลุ่ม :  2/59=สอนคอมฯประถม
ตามลิ้งนี้ https://www.facebook.com/groups/259com0102/
หรือไปที่ไลน์แล้ว Scan QR-Code ด้านล่างนี้

3.วิชาสื่อสมัยใหม่เพื่อการเรียนรู้ Section01 ศ(15.30 - 18.00)
ชื่อกลุ่ม : 2/59=สื่อสมัยใหม่(ศุกร์บ่าย)
ตามลิ้งนี้  https://www.facebook.com/groups/259newmedia
หรือไปที่ไลน์แล้ว Scan QR-Code ด้านล่างนี้

#‎แนะนำผู้สอน‬
สังกัดกลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อีเมล์ : somkiet4742@gmail.com , somkiet@srru.ac.th
Tel+Line : 081 879 4742
รายละเอียดตามลิ้งนี้ครับ