วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน ภาคเรียน 1/2559

#แจ้งนักศึกษา ภาคปกติ
   ขอยินดีต้อนรับสู่การเปิดเทอมใหม่ ในปีการศึกษา 1/2559 สำหรับนักศึกษที่ลงทะเบียนกับอาจารย์ในภาคเรียนที่ 1/2559 ให้ดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ครับ
1.ทดสอบก่อนเรียนพื้นฐานด้วย Kahoot.it  
-Download App ชื่อ kahoot  หรือ Kahoot.it  
รหัส Game PIN คือ (รออาจารย์แจ้งในชั้นเรียน)
แล้วป้อนชื่อ Nick Name (ชื่อเล่นนักศึกษา)2.ขอยันยืนขอเข้ากลุ่ม Facebook แต่ละรายวิชา
3.ศึกษา มคอ.3 ประจำรายวิชา

Facebook Group รายวิชา
1.วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา -Section17 เวลา จ(8.00 - 11.20) และ -Section22 เวลา จ(11.20 - 15.30)ชื่อกลุ่ม :  1/59=นวัตกรรมฯวันจันทร์(Sect17+22)ตามลิ้งนี้  https://www.facebook.com/groups/inno159sect1722/

2.วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา Section11 เวลา อ(8.00 - 11.20)ชื่อกลุ่ม :  1/59=INNOอังคาร(Sect11)ตามลิ้งนี้  https://www.facebook.com/groups/inno159sect11/

3.วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา Section05 เวลา พ(8.00 - 11.20)

ชื่อกลุ่ม :  1/59=INNOพุธ(Sect05)

ตามลิ้งนี้  https://www.facebook.com/groups/inno159sect05/

4.วิชาการสอนคอมพิวเตอร์ในระดับประถมศึกษา Section01 พฤ(11.20 - 15.30)
ชื่อกลุ่ม :  1/59=คอมฯประถม(Sect01)
ตามลิ้งนี้  https://www.facebook.com/groups/com159sect01/

5.วิชาการสอนคอมพิวเตอร์ในระดับประถมศึกษา Section02 ศ(11.20 - 15.30)
ชื่อกลุ่ม :  1/59=คอมฯประถม(Sect02)
ตามลิ้งนี้  https://www.facebook.com/groups/com159sect02/

************** สำหรับนักศึกษา ภาคกศ.บป. *****************
6.วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา Section01 เวลา อา(14.40 - 18.00)
ชื่อกลุ่ม :  1/59=กศ.บป.นวัตกรรมฯ ตามลิ้งนี้  https://www.facebook.com/groups/inno159kspb/


#‎แนะนำผู้สอน‬
สังกัดกลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อีเมล์ : somkiet4742@gmail.com , somkiet@srru.ac.th
Tel+Line : 081 879 4742
รายละเอียดตามลิ้งนี้ครับ