วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557

การทำแบบทดสอบออนไลน์ (Take Quiz) ด้วย Moodle SRRU@2014

สวัสดีครับ
   เมื่อเราเริ่มใช้งานระบบ e-learning มีหลากหลายกิจกรรมที่ผู้สอนได้มอบหมายการทำงานในกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์  ที่สามารถวัดความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนได้ เช่น การส่งงานการบ้าน (Assignment) การสนทนา (Chat) กระดานเสวนา(Web board)  และการทำแบบทดสอบ (Quiz) เป็นแบบทดสอบที่หลากหลายมีทั้งแบบตัวเลืิอก ยกตัวอย่าง เช่น

  • Calculated  คือ คำถามแนวคำนวน (ความรู้ทางคณิตศาสตร์)
  • Description คือ คำอธิบาย ส่วนนี้ใช้เพื่อขยายความว่าข้อสอบจะเป็นแบบไหน หรือคำอธิบายข้อสอบเพิ่มเติมที่ผู้สอนต้องการจะชี้แจงเพิ่มเติม ซึ่งข้อความนี้จะไปปรากฏที่ข้อสอบ
  • Essay คือ เขียนบรรยาย ส่วนนี้ใช้เพื่อการเขียนบรรยาย อาจารย์จะมีช่องสำหรับมอบคะแนนในข้อสอบแบบนี้ แต่อาจารย์ต้องไปตรวจเอง
  • Matching คือ จับคู่ 
  • Embedded Answer (Cloze) คือแบบเติมคำ  
  • Multiple Choice คือข้อสอบตัวเลือก 
  • Short Answer คือคำตอบแบบสั้น ผู้สอนกำหนดคำตอบ ผู้เรียนต้องตอบให้ตรงตามกำหนดเท่านั้น จึงจะได้คะแนน ถ้ามีคำตอบอาจถูกต้องด้วย ผู้สอนต้องระบุลงไปให้ครอบคลุมด้วย
  • Numerical คือข้อสอบแนวป้อนตัวเลข 
  • Random Short-Answer Matching คือ จับคู่จากอัตนัย
  • True/False คือ คำถามถูกผิด 

ในบทความนี้จะแนะนำการทำแบบทดสอบ แบบ Multiple Choice คือข้อสอบตัวเลือก หรือปรนัย
ขั้นตอนทำแบบทดสอบ มีดังนี้
1. กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ  
2. ป้อน  :  ชื่อผู้ใช้
3. ป้อน :   รหัสผ่าน
4. กดปุ่ม เข้าใช้งาน  ตามรายละเอียดด้านล่างนี้


หลังจากเข้าสู่ระบบได้ ระบบจะแสดงชื่อผู้เข้าใช้งาน 

*** ให้เข้ารายวิชาที่ต้องการเข้าเรียน แล้วเลือกหัวข้อแบบทดสอบที่ต้องการสอบ
5.เลือกแบบทดสอบที่ต้องการ [ ทำแบบทดสอบ ]6. ชื่อแบบทดสอบ
7. คำชี้แจง ให้นักศึกษาอ่านคำชี้แจงให้เข้าใจอย่างชัดเจน ก่อนทำแบบทดสอบ
8. จำนวนครั้งที่ ทำแบบทดสอบได้
9. ช่วงเวลาที่เปิดให้ทำแบบทดสอบ   ประกอบด้วย 
 - Open คือวันที่เริ่มเปิดให้ทำแบบทดสอบ
 - Close คือวันที่ปิดให้ทำแบบทดสอบ
10. ระยะเวลาในการทำแบบทดสอบ (ระบบจะจับเวลา นับถอยหลัง ให้สังเกตให้ดี)
11. เกณฑ์การให้คะแนน 
12. เมื่ออ่านคำชี้แจง และทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม [ ทำแบบทดสอบตอนนี้ ]*** เมือพร้อมแล้ว ระบบจะแจ้งการยืนยัน เพื่อทำแบบทดสอบตามภาพ
13. กดปุุ่ม [  ใช่  ] เพื่อทำแบบทดสอบ
หรือ กดปุ่ม [ ยกเลิก ] ถ้ายังไม่พร้อม


14. ป้อนช่อง  Quiz password คือ รหัสผ่านเข้าแบบทดสอบ ( รออาจารย์ แจ้งให้ทราบ )
15. เมื่อกรอกรหัสผ่านแบบทดสอบเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม [ ขั้นต่อไป ] เพื่อทำสแบบทดสอบ
16. จำนวนข้อ แบทดสอบ
17. คำถามแบบดทสอบ
18. ตัวเลือก
19. แสดงจำนวนข้อ สามารถเลือกเลือนแต่ละข้อได้
20. แสดง [ จับเวลา ] ให้สังเกต ระบบจะนับเวลาถอยหลัง
21. เมื่อตอบเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม [ ต่อไป ] เพื่อทำข้อต่อไป


*** เมื่อทำแบบทดสอบ ครบถ้วนแล้ว จะแสดงตามภาพ
22. หากต้องการกลับไปแก้ไขคำตอบใหม่ รายข้อ
23. หากต้องการกลับไป ทำแบบทดสอบใหม่ ตั้งแต่เริ่มต้น กดปุ่ม [ Return to attempt ]
24. แสดงระยะเวลาที่ยัง คงเหลืออยู่
25. แสดงวันที่ ที่ทำแบบทดสอบ
26. เมื่อ ทำแบบทดสอบเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม [ ส่งคำตอบแล้วสิ้นสุดการทำแบบทดสอบ ]
*** ขอย้ำ ให้นักศึกษา กดปุ่ม เพื่อเป็นการสิ้นสุดการทำทดสอบ ด้วยนะครับ  ***
27. ระบบจะแจ้งให้ ยืนยัน การทำแบบทดสอบ กดป่ม [ ใช่ ]

28. แสดงวันเวลา ที่ทำแบบทดสอบ
29. แสดง คะแนนผลการสอบ 
30. แสดง เฉลย
31. แสดงจำนวนข้อทำทดสอบ 
- สีเขียว คือ ข้อที่ตอบถูกต้อง
- สีแดง คือ ข้อที่ตอบไม่ถูกต้อง
32.เมื่อต้องการ ออกจากแบบทดสอบกดปุ่ม [ Finish review ]*** เมื่อเราทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อย ระบบจะสรุปรายงานการทดสอบ ตามภาพด้านล่าง
33. แสดงสรุปการทำแบบทดสอบ
34. แสดงคะแนนผลการสอบ
35. หากต้องการทำใหม่ 


***  เสร็จเรียบร้อยดี ไม่มีอะไรมาก ให้นักศึกษาเตรียมความพร้อม ก่อนสอบ หายใจลึกๆ เตรียมอินเตอร์เน็ตที่เสถียรๆ (ไม่หลุดบ่อย) นักศึกษาทุกคนต้องซื่อสัตย์กับตนเอง กับเพื่อน และกับอาจารย์  ***


ขอให้ทุกคนโชคดีครับ

-การสมัครสมาชิก Moodle   | -การยืนยันผู้ใช้(ผ่านอีเมล์)  | -การขอสมัครเข้าเรียน(Enroll)
การแก้ไข Profile(ข้อมูลส่วนตัว) | การใช้งานกระดานข่าว (Web board)  | การทำแบบทดสอบออนไลน์ (Take Quiz)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น